top of page
Regulamin

REGULAMIN https://www.monitoringfromcloud.pl/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza umowa jest umową między Tobą a Monitoring From Cloud LTD, Numer Firmy: 13957355, Office One,1 Coldbath Square, Londyn, Farringdon, EC1R 5HL, Wielka Brytania, E-mail: monitoringfromcloud@gmail.com ("Monitoringfromcloud", "Sprzedawca"). 2. Niniejsze Warunki stanowią część Umowy i określają warunki, na jakich użytkownik może korzystać z Usług zgodnie z Umową, a także regulują dostęp do całego oprogramowania, aplikacji mobilnych i powiązanych usług świadczonych przez Monitoringfromcloud ("Usługi") oraz korzystanie z nich. 3. Akceptując drogą elektroniczną, instalując, uzyskując dostęp lub korzystając z Usług, zgadzasz się na niniejszy Regulamin. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową, nie możesz korzystać z Usług. 4. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszymi warunkami jako jego upoważniony przedstawiciel. Jeśli osoba prawna, którą reprezentujesz, nie zgadza się z niniejszym Regulaminem, nie możesz zaakceptować niniejszej Umowy, zarejestrować się i korzystać z Usług lub uzyskiwać do nich dostępu jako upoważniony przedstawiciel. 5. Jeśli jesteś osobą fizyczną znajdującą się w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG"), która uzyskuje dostęp lub korzysta z naszych usług, produktów, aplikacji mobilnych, aplikacji komputerowych skierowanych do EOG (łącznie "Usługi"), Twój stosunek umowny jest z Monitoringfromcloud. 6. Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej https://www.monitoringfromcloud.pl/ co pozwala na pobranie, wyświetlenie i utrwalenie ich treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie ich na nośniku danych w dowolnym momencie. 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie, a zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu za pośrednictwem serwisu. Zgadzasz się, że Monitoringfromcloud może dostarczać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian warunków, pocztą elektroniczną lub postami w usługach. 8. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby korzystać z naszych Usług. Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, zgadzasz się, że: a) Możesz zawrzeć wiążącą umowę z Monitoringfromcloud; b) Użytkownik nie jest osobą, której zabrania się korzystania z Usług zgodnie z prawem Anglii, Walii, USA lub jakiejkolwiek innej obowiązującej jurysdykcji; c) Użytkownik będzie przestrzegać niniejszej Umowy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego; d) Użytkownik nie może korzystać z usług, jeśli jest osobą, której zabrania się korzystania z usług zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, USA lub prawem obowiązującym w jego kraju; 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi, w tym aplikacja mobilna, mogą zawierać dane techniczne podległe restrykcjom Stanów Zjednoczonych wynikającym z przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu administrowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. 10. Nie oświadczamy, że Usługi lub treści są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich jurysdykcjach lub krajach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z usług i dostępu do nich w swojej jurysdykcji. 11. Korzystając z naszej Usługi, nie będziesz: a) wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, redystrybuować lub podnajmować Usługę; b) podejmować jakiekolwiek środki w celu zakłócenia lub uszkodzenia naszej Usługi; c) korzystać z naszej Usługi w celu przesyłania treści niedozwolonych, niezgodnych z prawem, naruszających prawa i w inny sposób budzących zastrzeżenia; d) spamować lub nękać Monitoringfromcloud lub innego użytkownika; e) stosować jakichkolwiek oszukańczych, zwodniczych lub wprowadzających w błąd praktyk; f) angażować się w jakąkolwiek działalność komercyjną, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez nas; g) angażować się w jakiekolwiek nielegalne działania. 12. Zgadzasz się dołożyć wszelkich starań, aby chronić Usługę i aktualizacje przed nieautoryzowanym użyciem, powielaniem, dystrybucją, publikacją lub zmianą. 13. Korzystanie z naszych usług może być dostępne za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia mobilnego, Internetu i może wymagać oprogramowania. Dostęp do aplikacji mobilnej można uzyskać, jeżeli sprzęt informatyczny, z którego korzysta Użytkownik, spełnia minimalne wymagania techniczne. 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 100% dostępność Usług nie jest technicznie możliwa. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby strona i usługi były dostępne w jak najbardziej stały sposób. 15. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za te wymagania, a także warunki umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Nie składamy żadnych oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, ustawowych lub dorozumianych co do dostępności usług telekomunikacyjnych od Twojego dostawcy lub dostępu do usług w dowolnym momencie lub z dowolnego miejsca lub za jakiekolwiek straty lub szkody związane z tychże usługami . II. REJESTRACJA 1. Usługi są świadczone przez Monitoringfromcloud bezpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Aby korzystać z naszych usług, musisz zarejestrować Konto Użytkownika. 3. Korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu przez Użytkownika łącznie następujących czynności: - Wypełnienie formularza rejestracyjnego (tylko e-mail lub kod rekomendacji) i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, - Kliknięcie na pole "zatwierdź". 4. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika Użytkownik może zalogować się do Serwisu Online, podając adres e-mail i hasło. 5. Możliwa jest również rejestracja poprzez swoje konto użytkownika na zewnętrznej stronie internetowej, tj. poprzez swoje konto Google. Utworzenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez konkretne przekierowanie z Aplikacji na stronę zewnętrznej strony internetowej (Google Oauth), gdzie użytkownik jest proszony o podanie nazwy użytkownika lub innych danych identyfikujących go oraz hasła, które posiada do konta użytkownika na zewnętrznej stronie internetowej. Po autoryzacji strony internetowej zewnętrznej strony internetowej, użytkownik jest przekierowywany z powrotem do Aplikacji, gdzie tworzone jest konto użytkownika z linkiem do konta użytkownika zewnętrznej strony internetowej. Nazwa użytkownika do usługi zewnętrznej i jej hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Monitoringfromcloud. 6. Po zarejestrowaniu okres próbny trwa 14 dni. Po okresie próbnym, po zalogowaniu, Użytkowników zostanie wyświetlone okno z informacją, że okres próbny dobiegł końca. Użytkownik ma do wyboru 2 opcje : zamknięcia konta lub kontynuowanie płatnych subskrypcji. Patrz poniżej (Zamówienia). 7. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, zgadzasz się na dostarczanie i utrzymywanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie. Dane rejestracyjne i dane osobowe o Tobie podlegają naszej Polityce prywatności. 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce pod hasłem lub kontem. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie Monitoringfromcloud o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. 9. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, usuwając swoje konto(a). Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika lub ograniczenia dostępu do niego z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia przez niego niniejszej Umowy. 10. Zastrzegamy sobie prawo dla nas lub naszych pracowników do uzyskania dostępu do Twoich kont i informacji, które podałeś w celu uzyskania wsparcia, konserwacji, rozliczeń lub w celach technicznych oraz względów bezpieczeństwa. III. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z USŁUGI 1. Nasza Usługa jest licencjonowana do użytku wyłącznie na mocy niniejszych Warunków. Usługi są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Monitoringfromcloud zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi, w tym z tytułu wyłącznej własności do Usługi. Użytkownik otrzymuje wyłącznie prawo do korzystania z Usług tylko w celach opisanych przez Monitoringfromcloud. Do czasu rozwiązania niniejszej Umowy i tak długo, jak spełniasz wszelkie obowiązujące zobowiązania płatnicze i przestrzegasz niniejszej Umowy, Monitoringfromcloud udziela Ci osobistego, ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa i licencji na korzystanie z Usług. 2. Po zarejestrowaniu się w Usłudze Monitoringfromcloud daje Ci prawo do zainstalowania Usługi do użytku przez całkowitą liczbę Użytkowników, których zidentyfikujesz i autoryzujesz. Z Usługi nie mogą korzystać ani uzyskiwać do niej dostęp osoby, które nie są osobami identyfikowalnymi z nazwy. 3. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków Usługa i wszystkie aktualizacje mogą przestać działać prawidłowo, a wszystkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące Usługi wygasają. Twoje prawa wynikające z niniejszych warunków wygasną automatycznie bez powiadomienia ze strony Monitoringfromcloud, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków. 4. Zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do usług ani przekazywać żadnej części Usług nieupoważnionym stronom trzecim ani ponownie produkować, modyfikować, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać Usług. IV. ZAMÓWIENIA 1. Oferujemy różne plany subskrypcji naszych usług (1, 3 lub 6 miesięcy, roczne). Użytkownik wybiera okres świadczenia usługi oraz sposób płatności za Usługi. 2. W przypadku, gdy jest to dostępne technologicznie w zależności od wybranej metody płatności, płatności będą cykliczne, co oznacza, że wybrana przez Ciebie metoda płatności zostanie obciążona na początku każdego okresu świadczenia usługi, powtarzając długość poprzedniego okresu świadczenia usługi, chyba że zdecydujesz się anulować subskrypcję Usług ( poprzez usunięcie konta ). 3. W ramach składania zamówienia Klient podaje swoje dane osobowe oznaczone w formularzu zamówienia jako obowiązkowe. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Klient podaje również liczbę komputerów(użytkowników) do monitorowania. 4. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronie Internetowej Serwisu, Klient składa Zamówienie u Sprzedawcy drogą elektroniczną, co stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona drogą elektroniczną jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca prześle – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, w formie oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta; z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług. 5. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku angielskim. 6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. V. CENY /PŁATNOŚCI 1. Ceny za usługi podane są w PLN, GBP, EUR, USD, HUF. Możemy nakładać podatki, w tym VAT (podatek od wartości dodanej), do wszelkich opłat. 2. Od czasu do czasu możemy zmieniać cenę naszych Usług i dodawać nowe opłaty oraz prowizje za niektóre funkcje lub w celu odzwierciedlenia zmiany w przepisach biznesowych lub prawnych, ale powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o zmianach w powtarzających się opłatach subskrypcyjnych. Wszelkie podwyżki opłat za tę samą Usługę nie miałyby zastosowania do czasu wygaśnięcia bieżącego cyklu rozliczeniowego, chyba że wyraźnie określono inaczej w naszym powiadomieniu dla Użytkownika, i weszłyby w życie nie wcześniej niż przy następnym obciążeniu Użytkownika opłatą za tę Usługę. Jeśli nie zgadzasz się z nową ceną lub innymi obowiązującymi opłatami, możesz zdecydować, że nie odnowisz subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny, takie anulowanie stanie się skuteczne po wygaśnięciu bieżącego okresu subskrypcji (1, 3 lub 6 miesięcy, rocznie). 3. Jeśli kupisz nasze Usługi, będziesz musiał podać nam informacje dotyczące Twojej karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego. Oświadczasz i gwarantujesz nam, że takie informacje są prawdziwe i że jesteś upoważniony do korzystania z instrumentu płatniczego. 4. Aby dokonać zakupu, musisz podać prawidłową metodę płatności. Twoja metoda płatności zostanie obciążona na początku każdego okresu subskrypcji. Upoważniasz Monitoringfromcloud do pobierania od Twojej metody płatności powtarzającej się 1, 3 , 6-miesięcznej opłaty subskrypcyjnej lub rocznej opłaty subskrypcyjnej, stosownie do przypadku. 5. Płatności online są przetwarzane przez Stripe Payments Europe, Ltd., spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą przy 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin. 6. Dokonując płatności, Klient zostanie poinformowany bezpośrednio przed dokonaniem płatności o kwocie, w jakiej płatność powinna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej wykonania oraz o danych dostawcy płatności, jeżeli dana usługa jest możliwa. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów dokonujących płatności elektronicznych dostępne są na stronie internetowej danego operatora. 7. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez operatora płatności elektronicznych w celu dokonania płatności. 8. Możesz anulować subskrypcję, usuwając swoje konto. VI. TWOJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM) 1. Zgodnie z umową o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przedsiębiorca (sprzedawca) nie może rozpocząć dostarczania treści cyfrowych przed upływem okresu odstąpienia od umowy (14 dni), chyba że a)konsument wyraził na to wyraźną zgodę, oraz b)konsument przyjął do wiadomości, że prawo do odstąpienia od umowy zostanie utracone. 2. Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy przed upływem okresu odstąpienia, dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się po wyrażeniu przez konsumenta zgody i powyższym potwierdzeniu. (Przepisy dotyczące umów konsumenckich z 2013 r., UK). 3. Jeśli więc jesteś konsumentem, pamiętaj, że zrzekasz się prawa do zwrotu pieniędzy zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich z 2013 r.(UK). Jeśli uzyskujesz dostęp do produktu online lub pobierasz produkt do pobrania. 4. Porady dotyczące Twoich praw są dostępne w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich lub biurze Standardów Handlowych. VII. TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO WADLIWYCH PRODUKTÓW (JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM) 1. Jeśli Twoje produkty są treściami cyfrowymi, na przykład: oprogramowaniem i aplikacją, ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. (UK) mówi, że treści cyfrowe muszą być zgodne z opisem, odpowiednie do celu i zadowalającej jakości: a) jeśli Twoje treści cyfrowe są wadliwe, masz prawo do naprawy lub wymiany. b) jeśli usterka nie może zostać naprawiona lub jeśli nie została naprawiona (w rozsądnym czasie i bez znaczących niedogodności), możesz odzyskać część lub całość swoich pieniędzy. c) jeśli możesz wykazać, że usterka uszkodziła Twoje urządzenie, a my nie zastosowaliśmy należytej staranności i umiejętności, możesz być uprawniony do naprawy lub odszkodowania. 2. Jeśli Twój produkt cyfrowy jest wadliwy, powiadom nas o tym w ciągu 30 dni od otrzymania wadliwego produktu, a my dostarczymy Ci (według naszego uznania) wymianę lub zwrot pieniędzy. VIII. TREŚĆ/CONTENT 1. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za swoje treści. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie materiały, dane, dane osobowe przesłane, opublikowane lub przechowywane podczas korzystania z usług. Nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad jakimikolwiek treściami użytkownika. 2. Udzielasz Monitoringfromcloud ogólnoświatowej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na hostowanie i wykorzystywanie wszelkich treści dostarczanych w ramach korzystania z usług. IX. PRYWATNOŚĆ 1. Monitoringfromcloud gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników/Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. 2. Monitoringfromcloud stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych. 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w "Polityce Prywatności". X. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI 1. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Nie możemy i nie gwarantujemy, że usługi spełnią Twoje wymagania. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej umowie, usługi są świadczone "tak jak są". W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Monitoringfromcloud i jego zewnętrzni dostawcy, licencjodawcy, dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie gwarancje, że usługi są odpowiednie do określonego celu, tytułu, przydatności handlowej, utraty danych, nieingerencji lub nienaruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub dokładność, niezawodność, jakość. 2. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Anglii i Walii wszelkie dorozumiane gwarancje w odniesieniu do usług, oprogramowania i treści są ograniczone do 60 dni od daty zakupu lub dostarczenia usług, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 3. Monitoringfromcloud i jego zewnętrzni dostawcy, licencjodawcy, dostawcy zrzekają się wszelkich oświadczeń lub gwarancji, że korzystanie z usług zapewni zgodność z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacjami. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z usług jest zgodne z obowiązującym prawem. XI. WIRUS 1. Nie możemy zagwarantować, że nasza strona internetowa i usługi będą bezpieczne lub wolne od błędów lub wirusów. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego. 2. Nie wolno nadużywać naszych Usług poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych Usług, serwera, na którym przechowywane są nasze Usługi, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszych Usług. Nie wolno atakować naszych Usług za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi". 3. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 r. (UK). Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia rejestracja i prawo do korzystania z naszych Usług natychmiast wygasną. XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, cała odpowiedzialność Monitoringfromcloud i jego zewnętrznych dostawców, licencjodawców, dostawców za wszelkie roszczenia związane z niniejszą umową będzie ograniczona do kwoty zapłaconej za usługi w ciągu 12 miesięcy przed takim roszczeniem. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Monitoringfromcloud i jego zewnętrznych dostawców, licencjodawców, dostawców nie ponoszą odpowiedzialności za żadne z poniższych 1) szkód pośrednich, specjalnych, przypadkowych, karnych lub wtórnych; 2) szkody związane z awariami telekomunikacji, Internetu, bezpieczeństwem, utratą lub kradzieżą danych, utratą działalności, przychodów, zysków lub inwestycji lub korzystania z oprogramowania lub sprzętu, który nie spełnia naszych wymagań systemowych. Niniejsza umowa określa całą odpowiedzialność Monitoringfromcloud i wyłączne zadośćuczynienie w odniesieniu do usług i korzystania z nich. 2. Niezależnie od powyższego, żadne postanowienie niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności w zakresie, w jakim takie wyłączenie lub ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo Anglii i Walii. 3. Monitoringfromcloud nie wyłącza odpowiedzialności za 1) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem swoich funkcjonariuszy, pracowników, kontrahentów lub agentów 2) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd 3) wszelką inną odpowiedzialność, której nie można zgodnie z prawem wyłączyć na mocy umowy ze stron. XIII. REKLAMACJE 1. Monitoringfromcloud posiada procedurę reklamacyjną i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą składania skarg. 2. Reklamacje należy kierować na adres: Monitoring From Cloud LTD, Numer firmy: 13957355, Office One,1 Coldbath Square, Londyn, Farringdon, EC1R 5HL, Wielka Brytania, E-mail: monitoringfromcloud@gmail.com . 3. Reklamacje składane do Usługodawcy/Sprzedawcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 4. W sytuacji gdy nasz zespół ds. Relacji z klientami nie będzie w stanie rozwiązać Twojej skargi, a Ty nadal nie będziesz zadowolony po zakończeniu naszej procedury rozpatrywania skarg, możesz również skierować swoją skargę do RetailADR (wcześniej "Rzecznika Ds. Handlu Detalicznego"), który jest certyfikowanym dostawcą alternatywnych metod rozwiązywania sporów. RetailADR, 33 piętro Euston Towers, 286 Euston Road, Londyn, NW1 3DP, E-mail: enquiries@cdrl.org.uk – Web: www.retailadr.org.uk , Tel: 0203 540 8063 . XIV. WYMAGANIA APPLE 1. W przypadku pobrania Usług ze sklepu Apple iTunes Store obowiązują następujące zasady: a) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa została zawarta między Użytkownikiem a Monitoringfromcloud, a nie z Apple i Monitoringfromcloud, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Usługę i jej zawartość. b) Licencja udzielona Użytkownikowi na Usługę jest ograniczoną, nieprzenoszalną licencją na korzystanie z Usług na produkcie iOS, który jest własnością lub który kontroluje, zgodnie z Zasadami użytkowania określonymi w Warunkach korzystania z usługi Apple iTunes App Store. c) Monitoringfromcloud, a nie Apple ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Usług. d) Monitoringfromcloud ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje na produkty, wyraźne lub dorozumiane przez prawo, w zakresie, w jakim nie zostały skutecznie wyłączone. W przypadku niezgodności Usługi z obowiązującą gwarancją Użytkownik może powiadomić o tym Apple, a Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Usług w Apple iTunes App Store. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Usługi, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z nieprzestrzeganiem jakiejkolwiek gwarancji będą wyłączną odpowiedzialnością Monitoringu, podobnie jak między Monitoringfromcloud a Apple. e) Monitoringfromcloud, a nie Apple, jest odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich roszczeń użytkowników lub osób trzecich związanych z Usługami lub posiadaniem i/lub korzystaniem z Usług przez użytkownika, w tym między innymi: (a) roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt; (b) wszelkie roszczenia, że Usługa nie jest zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz roszczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych przepisów. f) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że Usługi lub posiadanie i korzystanie przez użytkownika z Usług narusza prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej, Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, ugodę i zakończenie jakiegokolwiek takiego roszczenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej. g) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) nie znajduje się w kraju, który podlega embargu nałożonemu przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj "wspierający terroryzm"; oraz (b) użytkownik nie znajduje się na żadnej liście stron zabronionych lub podlegających ograniczeniom sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. h) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple i jego podmioty zależne są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi osobami trzecimi oraz że po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków Umowy Apple będzie miał prawo (i będzie się uważać, że zaakceptował to prawo) do egzekwowania Umowy wobec Użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią. XV. KLAUZULA SALWATORYJNA 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków i takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii, bez względu na zasady kolizyjne. 2. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy są wykonywane zgodnie z lokalnymi wymogami, a w przypadku sporu między wersją angielską a wersją inną niż angielska, wersja angielska niniejszej Umowy ma pierwszeństwo. W przypadku sporu strony potwierdzają, że zażądały sporządzenia niniejszej Umowy i wszystkich powiązanych dokumentów w języku angielskim. 3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. 4. Strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, a Użytkownik zgadza się, iż każda strona trzecia zgłaszająca roszczenie przeciwko Monitoringfromcloud wynikające z niniejszej Umowy wniesie takie roszczenie wyłącznie do sądów angielskich i z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności przewidzianych w niniejszej Umowie. 02.04.2022

bottom of page