top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
https://www.monitoringfromcloud.pl/

Twoja prywatność jest dla nas ważna. W naszym interesie leży poszanowanie Twojej

prywatności i prawa do postępowania z informacjami o Tobie.

Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy
Twoje dane osobowe, komu je udostępniamy i jakie masz prawa.

Od czasu do czasu zmieniamy warunki niniejszej Polityki prywatności i powinieneś ją
regularnie sprawdzać. Data ostatniej aktualizacji jest wyświetlana na końcu tego
dokumentu. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, podejmiemy kroki, aby

zwrócić na to uwagę.

Zasady prawne dotyczące postępowania z danymi osobowymi są przez nas ściśle

przestrzegane.

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Monitoring From Cloud LTD, Numer Firmy:
13957355, Office One,1 Coldbath Square, Londyn, Farringdon, EC1R 5HL, Wielka
Brytania, Email: monitoringfromcloud@gmail.com ("Monitoringfromcloud").
2. Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz
ustawy o ochronie danych z 2018 r.(UK), po uchwaleniu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO) :
Dane osobowe będą:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust.
1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o
ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone
zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy
niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane
dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
(„integralność i poufność”).

4. W pewnych okolicznościach może istnieć więcej niż jeden administrator danych
przetwarzający Twoje dane. Na przykład Twój pracodawca może również działać jako
administrator danych. W takich sytuacjach działamy jako niezależny administrator
danych w zakresie naszych działań związanych z przetwarzaniem – co oznacza, że
ustalamy, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezależnie od innych
administratorów danych.

II. Informacje i dane, które gromadzimy

1. Zapewniamy, że gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest
zgodne z prawem. W związku z tym do celów wymienionych poniżej wykorzystujemy
Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) Wyraziłeś na to zgodę;
b) Potrzebujemy Twoich danych osobowych do wykonania umowy, którą z nami
zawierasz, na przykład przy zakupie produktu za pośrednictwem strony
internetowej;
c) Musimy przestrzegać zobowiązań prawnych ;
d) Musimy chronić Wasze żywotne interesy ;
e) Twoje dane są niezbędne do interesu publicznego ;
f) Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych ;

2. Monitoringfromcloud może gromadzić następujące dane:
a) Dane kontaktowe : Twój adres e-mail ;
b) Tworzenie konta: Zbieramy informacje, gdy Ty (lub Twoja organizacja)
tworzysz konto, wchodzisz z nami w interakcję lub aktywujesz subskrypcję.
Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres
e-mail, kraj, informacje rozliczeniowe (informacje dotyczące płatności), nazwy
użytkowników i dane uwierzytelniające.
c) Dane behawioralne online: Możemy automatycznie zbierać pewne informacje
na temat korzystania i interakcji z naszymi stronami internetowymi, usługami,
witrynami mediów społecznościowych, w tym informacje o urządzeniu (takie
jak adres IP i unikalne identyfikatory urządzeń), informacje o wyświetleniu
strony i wyniki wyszukiwania, linki.
d) Informacje o urządzeniu: Możemy zbierać informacje o urządzeniu
użytkownika, takie jak adresy protokołu internetowego ("IP"), informacje
dziennika, komunikaty o błędach, typ urządzenia i unikalne identyfikatory
urządzenia. Na przykład możemy zbierać adresy IP od Ciebie w ramach naszych
funkcji logowania i zabezpieczeń.

e) Treści usług stron trzecich: Otrzymujemy informacje o Tobie, gdy logujesz się
do usługi strony trzeciej za pomocą swojego konta lub gdy łączysz swoje konto
z usługą strony trzeciej.
f) Informacje o użytkowaniu: Możemy zbierać informacje o korzystaniu z
aplikacji, takie jak przeglądane strony, usługi i funkcje, z których korzystałeś
lub z którymi wchodziłeś w interakcje, typ przeglądarki i szczegóły dotyczące
wszelkich linków lub komunikacji, z którymi wchodziłeś w interakcję.
g) Informacje o lokalizacji: Niektóre funkcje naszej Aplikacji mogą gromadzić
dokładne informacje o lokalizacji, informacje o ruchu urządzenia lub oba, jeśli
wyrazisz na to zgodę w ustawieniach urządzenia. Na przykład, jeśli korzystasz
z naszej usługi śledzenia czasu.
h) Informacje przechowywane lokalnie : Niektóre z naszych usług komputerowych
z dostępem do Internetu synchronizują się z informacjami na komputerze
użytkownika. W ten sposób możemy zbierać informacje, takie jak informacje o
urządzeniu, użytkowaniu produktu i raporty o błędach. Możemy również
przechowywać dane osobowe lokalnie na Twoim urządzeniu.
i) Ogólne informacje o lokalizacji w celu dostarczenia poprawnej wersji aplikacji
oraz dokładne informacje geolokalizacyjne za Twoją wyraźną zgodą.

3. Informacje zbierane przez nasze aplikacje komputerowe (Mac, Windows): Możemy
również zbierać zrzuty ekranu, aplikacje, nad którymi obecnie pracujemy, odwiedzane
adresy URL, czas aktywności, używany system operacyjny, niezależnie od tego, czy
masz urządzenie wejściowe, takie jak monitor, czy mysz aktywnie się porusza, czy nie,
nazwy projektów lub zadań, nad którymi pracujesz, czas pracy nad tymi zadaniami,
używana wersja przeglądarki oraz informacja, czy klawiatura jest używana.
4. Informacje zbierane przez naszą aplikację mobilną (iOS i Android): Monitorfromcloud
używa urządzenia GPS w telefonie do przechowywania swojej lokalizacji i
wyświetlania jej na urządzeniu mobilnym. Dane te są zbierane tylko wtedy, gdy
używana jest aplikacja mobilna. System operacyjny urządzenia mobilnego może
zapewniać dodatkowe opcje kontrolowania gromadzenia i wykorzystywania tych
informacji przez aplikację mobilną.
5. Jeśli dokonasz zakupu, nasz zewnętrzny dostawca usług płatniczych (Stripe ) może
wymagać dodatkowych danych osobowych. Informacje te, które są wymagane do
przetworzenia płatności, nie są przez nas gromadzone ani przechowywane. Nie
przechowujemy danych karty kredytowej ani debetowej ani nie udostępniamy danych

klientów żadnym stronom 3rd, chyba że jest to w celu dostarczenia zakupionego
produktu lub usługi. Podczas procesu płatności będziesz mógł zapoznać się z
warunkami prywatności dostawców płatności.

III. Cele przetwarzania

1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim
niezbędność do wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia działań
na jego żądanie przed jej zawarciem.
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania połączeń telefonicznych
w celach marketingu bezpośredniego.
3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez użytkownika. Konsekwencją
profilowania będzie przypisanie profilu do danej osoby w celu podejmowania decyzji
dotyczących jej lub analizowania lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
4. W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na
bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza
zawarte umowy sprzedaży ;
b) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy
kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz
rynkowych oraz statystycznych .

IV. Czas przechowywania; Okresy przechowywania

1. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia naszej
oferty online i usług z nią związanych lub tak długo, jak mamy uzasadniony interes w
dalszym przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Twoje dane
osobowe, z wyjątkiem takich danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać do
celów umownych lub ustawowych (np. podatkowych lub handlowych), okresów
przechowywania (np. faktur). W tym momencie umowne okresy przechowywania mogą
również wynikać z umów ze stronami trzecimi (np. posiadającymi prawa autorskie lub
prawa własności intelektualnej). Przetwarzanie danych, które są przechowywane tylko
dlatego, że podlegają okresowi przechowywania, jest ograniczone do czasu wygaśnięcia
tego okresu, a następnie zostaną usunięte.

V. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Prawo dostępu :
Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli chcesz
otrzymywać dane, które posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z nami, korzystając z
poniższych danych kontaktowych.
2. Prawo do bycia zapomnianym:
Masz prawo zażądać od nas usunięcia wszystkich danych, które przechowujemy na
Twój temat. Na żądanie usuniemy wszystkie Twoje dane w ciągu 30 dni.
3. Prawo do sprzeciwu :
Masz prawo zabronić wykorzystywania swoich danych do określonych celów.
4. Prawo do sprostowania:
Masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych, które przechowujemy na Twój
temat, a niekompletnych danych.
5. Prawo do przenoszenia :
Masz prawo zażądać danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w
formacie, który możesz przenieść, skopiować lub przenieść do innego środowiska IT,
np. w formacie csv.

6. Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat,
napisz do nas na adres monitoringfromcloud@gmail.com .
7. Istnieje kilka sytuacji, w których możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych
osobowych, w tym (ale nie ogranicza się do poniższego):
a) nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
b) z powodzeniem złożyłeś ogólny sprzeciw;
c) wycofałeś swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych (i
nie mamy żadnych innych podstaw do ich wykorzystania);
d) przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
8. Chcielibyśmy mieć możliwość rozwiązania wszelkich skarg, które masz, jednak masz
również prawo złożyć skargę do brytyjskiego organu regulacyjnego ds. Ochrony danych
("ICO") w sprawie sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Ich strona
internetowa jest https://ico.org.uk/your-data-matters/raising-concerns/. (UK)
9. Ich strona internetowa zawiera również przydatne informacje na temat Twoich praw do

prywatności https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/your-data-
matters.

VI. Przekazywanie danych stronom trzecim, usługodawcom

1. Twoje dane osobowe są zasadniczo przekazywane stronom trzecim tylko w zakresie, w
jakim jest to konieczne do wykonania umowy, jeśli my lub strona trzecia mamy
uzasadniony interes w przekazywaniu lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jeśli dane są
przekazywane stronom trzecim na podstawie uzasadnionych interesów, zostanie to
wyjaśnione w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dodatkowo dane mogą być
przekazywane stronom trzecim, o ile jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów
ustawowych lub wykonalnej decyzji wydanej przez organ lub sąd.
2. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług Usługodawców w zakresie
gromadzenia lub przetwarzania danych. Usługodawcy otrzymują tylko te dane

osobowe, które są niezbędne do ich konkretnego zadania. Oznacza to, że Twój adres e-
mail może zostać przekazany usługodawcy, abyś mógł otrzymywać zamówiony

biuletyn. Dostawcy usług mogą być również przypisani do zapewnienia pojemności
serwera. Usługodawcy są zazwyczaj zaangażowani jako tak zwane podmioty

przetwarzające, które mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie na
podstawie naszych instrukcji.
3. Mamy klientów, którzy są poza EOG i w takich okolicznościach dane osobowe będą
przekazywane poza EOG. Nie będziemy przekazywać danych osobowych klientów z
EOG w sposób systematyczny poza EOG, ale mogą zaistnieć okoliczności, w których
niektóre dane osobowe są przekazywane poza EOG.
4. Jeśli przekażemy Twoje dane poza EOG, a dany kraj trzeci lub organizacja
międzynarodowa nie została uznana przez Komisję Europejską za posiadającą
odpowiednie przepisy o ochronie danych, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i
będziemy odpowiedzialni za zapewnienie, że Twoje prawa do prywatności będą nadal
chronione, jak określono w niniejszym powiadomieniu.

VII. Pliki cookies

1. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie.
2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania strony
internetowej i są przechowywane w przeglądarce użytkownika. W przypadku
ponownego uzyskania dostępu do danej strony internetowej, przeglądarka użytkownika
odsyła zawartość plików cookie, a tym samym umożliwia rozpoznanie użytkownika.
Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
(tzw. sesyjne pliki cookie), inne są zapisywane na określony czas lub na stałe w
przeglądarce użytkownika, a następnie usuwają się (tzw. tymczasowe lub trwałe pliki
cookie). Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają danych osobowych, a jedynie
identyfikator internetowy.
3. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików "cookies":
a) Cookies sesyjne: przechowywane są w urządzeniu Klienta Internetowego i pozostają
tam do czasu zamknięcia danej sesji przeglądarki. Następnie zarejestrowana informacja
jest trwale usuwana z pamięci urządzenia Klienta Internetowego. Mechanizm cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji
poufnych z urządzenia Klienta Internetowego.

b) Stałe pliki cookies: są przechowywane w urządzeniu Klienta Internetowego i pozostają
tam do czasu ich usunięcia. Nie są one usuwane automatycznie po zamknięciu sesji
danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia. Mechanizm cookies stałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia
Klienta Internetowego.
c) "Analityczne" pliki cookies pozwalają na lepsze zrozumienie, w jaki sposób Klient
wchodzi w interakcję z treścią Sklepu, lepiej zorganizować jego układ". Analityczne
"cookies" zbierają informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, rodzaju
strony internetowej, z której Odbiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i
czasie wizyty Klienta w Sklepie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych
osobowych Klienta, ale służą do opracowywania statystyk dotyczących korzystania ze
Sklepu.
4. Pliki "cookies" mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności
przez sieć Google, w celu wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu korzystania
przez Klienta ze strony internetowej. W tym celu mogą być przechowywane informacje
o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie spędzonym na danej stronie internetowej.
5. W odniesieniu do informacji o preferencjach Klienta zbieranych przez sieć reklamową
Google, Klient może przeglądać i edytować informacje związane z plikami cookies za
pomocą następującego narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia plików "cookies",
określając warunki ich przechowywania oraz dostępu do urządzenia Klienta.
Ustawienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać zmienione przez
Klienta poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej lub
informować każdorazowo o ich wprowadzaniu do urządzenia Klienta. Szczegółowe
informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, w tym jak je wyłączyć w
przeglądarce, możesz skorzystać z sekcji pomocy przeglądarki. Możesz dowiedzieć się
więcej na ten temat, naciskając F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki
znajdziesz na następujących stronach, w zależności od używanej przeglądarki:
-Firefox
-Chrom

-Safari
-Internet Explorer / Microsoft Edge

8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies", korzystając z funkcji dostępnych
w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
9. Ograniczenie działania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie Serwisu.

VIII. Analiza sieci Web

1. Potrzebujemy informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony
internetowej, aby zaprojektować je tak, aby były bardziej przyjazne dla użytkownika.
W tym celu korzystamy z narzędzi do analizy internetowej opisanych w tej sekcji.
Profile użytkowania tworzone przez te narzędzia za pomocą analitycznych plików
cookie lub przez ocenę plików dziennika nie są łączone z danymi osobowymi.
2. Dostawcy narzędzi (dostawcy) przetwarzają dane wyłącznie jako podmioty
przetwarzające podlegające naszym dyrektywom, a nie do własnych celów. Narzędzia
albo w ogóle nie wykorzystują adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast
po ich uzyskaniu.
3. Usługa Google Analytics jest dostarczana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Używamy Google Analytics z
dodatkową funkcją oferowaną przez Google do anonimizacji adresów IP. W ten sposób
Google już w większości przypadków skraca adresy IP w UE i robi to tylko w Stanach
Zjednoczonych w wyjątkowych przypadkach, zawsze oszczędzając tylko skrócone
adresy IP.
4. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu lub przetwarzaniu Twoich danych, korzystając z
poniższego linku do pobrania i zainstalowania wtyczki do przeglądarki:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

02.04.2022

bottom of page